Skip to content

Afinant la investigació

29 Mai 2011

Bé, crec que quedaven encara unes quantes coses a dir sobre la investigació abans de posar-me a redactar el document final.

Com ja heu vist, sembla força clar que la investigació es centrarà en un estudi de cas.  El que potser no quedava tant clar és que més enllà del resultat final de les tasques proposades pels alumnes, serà objectiu d’estudi les interaccions dels alumnes entre ells i amb el docent (en el segon grup).  Malgrat que en tots dos casos els alumnes treballaran individualment, es permetrà que els alumnes parlin i mirin el que estan fent els seus companys (fins i tot podran copiar!). Aquest plantejament encaixa dins del model teòric de la cognició compartida i és complementaria amb la teoria construccionista de Papert.

Finalment, el posicionament dins dels paradigmes d’investigació educativa és a la branca interpretativa ja que es preten analitzar com es relaciona l’alumne amb el programari alhora que es valora quina es la seva reacció davant les ajudes (bastides) que li ofereix el docent o els seus companys. D’altra banda, crec que també queda constancia que darrere la investigació hi ha uns valors molt presents que fugen de la neutralitat d’un enfocament empíric sense arribar necessàriament, però, a ser compartits al 100% per tots els participants de l’estudi.

 

Anuncis

Inici del disseny de la investigació

23 Mai 2011

Bé, doncs sembla que em centraré en el rol del professorat.

Scratch és una eina desenvolupada sobre les bases del construccionisme de Papert, que preveia un aprenentatge sense instrucció.

Així doncs, la pregunta d’investigació rauria en el fet de saber si els alumnes poden realitzar tasques sense la guia, el suport del docent o si bé la funció del docent determina la correcta consecució dels objectius establerts.

Considero que les capacitats inicials dels alumnes és una variable a tenir en compte i per això em plantejo inicialment fer una investigació en 4 quadrants:

– Altes Capacitats / Baixes Capacitats

– Sense Ajuda del Docent / Amb Ajuda del Docent

La investigació tindria com a subjectes 50 alumnes (2 grups classe aproximadament) i 2 docents.

Cada docent dirigiria 2 sub-grups d’alumnes. A cada grup identificariem cada alumne segons els quadrants de capacitats. Els docents realitzaran 6 sessions d’1 hora amb cada subgrup on els alumnes hauran de realitzar una tasca concreta que serà prèviament explicada. Hi haurà un grup que rebrà ajuda del docent davant dels dubtes i l’altre no.

A banda d’analitzar els resultats de cada sessió, es recolliran les impressions via entrevista o questionari tant als alumnes com als docents sobre com s’han sentit en una sessió o en l’altra.

No sé si m’explico… Enteneu el què vull fer?

Frank

Bibliografia sobre el marc teòric

9 Mai 2011

En aquesta entrada intentaré acotar quines seran les fonts bibliogràfiques bàsiques que aporten suport teòric a la programació d’ordinadors. No es tracta doncs, d’una entrada sobre “la investigació” sinó sobre el tema de treball, malgrat que la majoria de les referències contenen investigacions sobre diferents usos de la programació a les aules.

Sembla clar doncs que, des de la mirada de les teories de l’aprenentatge, ens posicionem en un punt de vista construccionista i prendrem com a referencia les dues obres clau de Seymour Papert:

Papert, S. (1993, reimpressió). Mindstorms:  Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books

Papert, S. (1994, reimpressió). The Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the Computer. New York: Basic Books

Igualment, també utilitzarem el següent llibre que ja parla directament d’una recerca basada en l’us d’Scratch amb comunitats de joves:

Kafai, Y.B., Peppler, K., & Chapman, R. (Eds.) (2009). The Computer Clubhouse: Creativity and Constructionism in Youth Communities. New York, NY: Teachers College Press.

Línia d’Investigació

8 Mai 2011

En aquesta primera entrada al blog intentaré definir, a grans trets, quina serà la meva línia d’investigació.

Com ja sabeu, la meva pràctica professional m’ha dut a utilitzar la programació d’ordinadors com a eina didàctica amb alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària (8-12 anys). Els alumnes creen els seus propis videojocs i els comparteixen amb els seus companys per millorar-los i crear-ne de nous.

Per dur a terme la creació de videojocs, utilitzem Scratch, un programari desenvolupat pel grup Lifelong Kindergarten del Media Lab del MIT.

Així doncs, la pregunta d’investigació anirà centrada en les aplicacions d’aquest programa. Des d’un punt de vista interpretatiu o socio-crític (encara per definir) intentaré desenvolupa un disseny d’investigació que giri entorn d’algun d’aquests temes.

Aproximació a la tecnologia per part de nens i nenes:

Afavoreix l’ús de la programació a apropar les nenes a sortides professionals tècnico-científiques?

Hi ha diferencies en les produccions dels alumnes que tinguin el factor gènere com a variable determinant?

Ús de la tecnologia:

Poden els alumnes aprendre a programar ordinadors sense l’ajuda d’un instructor? (cas del “Hole in the Wall” de Sugata Mitra).

Adquisició de competencies bàsiques:

Es útil la programació d’ordinadors per fomentar l’assoliment de les competències bàsiques a primària?

ATENCIÓ:  M’agradaria que em fessiu arribar els vostres comentaris. Quina pregunta trobeu més interessant, factible, apropiada…?

Hola, món!

5 Mai 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.